2010-05-10 Verslag KattenKoepel vergadering

Federatie Katten Koepel (FKK) Notulen Jaarvergadering 2010:

Datum: Maandag 10 mei 17:30-19:30
Locatie: restaurant ‘De Hebberd’, Barneveld
3771 BS Barneveld
Aanwezig: NRKV: Cathrienke Brandt (CB) – Voorzitter FKK, lid RvT PVH
Emmigje Hartman (EH) – ambtelijk Penningmeester FKK
Felikat: Irma Scheffer(IS) & Mette Dam (MD) secretaris FKK
Ver. Kattenzorg Den Haag: Cees van der Hoeven (CH)
Afwezig: FNK: Cori Verhoef (CV) afwezig met bericht.
Mundikat: Femke Geurds (GF) afwezig zonder bericht.
Notulist: Mette Dam

 

1 Opening: Actie:
Voorzitter CB opent de vergadering om 18:47
2 Vaststelling Agenda:  
  Geen Wijzigingen
3 Notulen 9-11-2009:  
  De notulen van de FKK vergadering 9-11-2009 worden goedgekeurd.
4 Mededelingen en ingekomen post:  
  Tijdens de recent gehouden ALV van Felikat is Irma Scheffer bestuurslid van Felikat geworden en is MD statutair afgetreden als voorzitter van Felikat. IS zal conform de FKK statuten door Felikat worden voorgesteld om MD te vervangen als bestuurslid van de FKK
5 Jaarverslag secretaris 2009:  
  -De federatie kattenkoepel is een keer bijeen geweest op 9 november 2009 voorafgaand aan de PVH vergadering van de werkgroep katten.
-Alle FKK organisaties zijn ook vertegenwoordigd bij de werkgroep katten van het PVH.-Mutatie bestuurders – Mette Dam verving Ysbrand Gjaltema (Felikat)
-Per 1 januari 2009 waren er 6 leden: Federatie Nederlandse kattenverenigingen (FNK), ver Kattenzorg Den Haag, Feline welfare foundation(FWF), Mundikat, Felikat. NRKV
-Per 1 januari  2010 zijn er 5 leden (wegens opzegging van FWF, Marcellina Stolting)
6 Verslag  Lid Raad van Toezicht PVH, C. Brandt:  
  CB is webmaster van de PVH website en heeft in 2009 gewerkt aan de nieuwe opzet.
-CB heeft verzorgd dat de diverse GGP’s m.b.t. katten op de website gepubliceerd zijn en heeft actief meegewerkt aan het organiseren van de PVH symposia.
-Wegens problemen o.a. rondom communicatie m.b.t. certificering in het PVH bestuur (periode augustus 2009-maart 2010) is het DB van PVH afgetreden en is er een nieuw PVH bestuur gekomen per 19 april 2010. CB heeft tijdelijk ondersteuning gegeven aan het PVH secretariaat.
 
7 Jaarverslag penningmeester 2008-2009 (sinds de oprichting 2008 tot eind 2009):  
  Het jaarverslag  wordt ter vergadering door de penningmeester EH uitgedeeld en toegelicht. (zie bijlage)
EH heeft eind 2009 gecorrespondeerd met het bestuur van de PVH en ze heeft het PVH bestuur dringend verzocht de koepelbijdrage van €2.500,- per jaar te verlagen c.q. te vervangen door een bedrag van  €100,- per FKK lid.
8 Verslag kascommissie 2008-2009:  
  Er is geen verslag van de kascommissie. De 2 kascommissieleden Hans Nolting en Caroline Boonstra waren i.v.m. de kascontrole door de penningmeester uitgenodigd om vóór de jaarvergadering aanwezig te zijn; maar ze waren helaas verhinderd. Penningmeester EH zal nogmaals contact opnemen met de 2 kascommissieleden. De formele goedkeuring van de financiële jaarstukken 2008-2009 wordt derhalve uitgesteld. EH
9 Benoeming Kascommissieleden 2010:  
  Hans Nolting en L. Lorenzo. Reserve: Ton Hilgers   
10 Vaststelling Contributie 2010:  
   € 125,- per FKK lid gebaseerd op
Bijdrage PVH €500,- en FKK administratiekosten €125,-
penningmeester EH stuurt de 2010 facturen naar de penningmeesters van de 5 FKK leden.
EH
11 Begroting 2010 en voorlopige begroting 2011:  
  Begroting 2010 wordt goedgekeurd.   
12 Ingekomen voorstellen:  
  C. Brandt: overleg m.b.t. het uitnodigen van nieuwe Federatie Katten Koepel leden. CB stelt voor dat ze een standaardbrief opstelt. CB
13 Rondvraag:  
  Geen   
14 Datum volgende vergadering:  
  Voorstel: 6 september 2010, wederom voorafgaand aan de PVH werkgroep katten vergadering.
15 Sluiting:  
  Voorzitter CB sluit de vergadering om 19:30