2014-04-27 Verslag KattenKoepel vergadering

 Jaarvergadering FKK

Maandag 27 april 2014 te Fauna Nova, Barneveld

Aanwezig:

NKRV:                             Cathrienke Brandt, voorzitter FKK, lid RvT PVH (CB)

Felikat:                           Irma Scheffer, secretaris (IS)

Stichting K.G.K.:             Maggie Ruitenberg (MR)

Tinley:                             Eline Teygeler (ET)

Ver. Kattenzorg:            Cees van der Hoeven (CH)

Kattenhotel Lorenzo:    Hanne Boom (HB)

Afwezig met bericht:

FNK:                                  Siska de Boer

 1. Opening
  18:30 is de vergadering geopend door CB.
 2. Vaststellen agenda
  Punt 7 en 8 komen te vervallen aangezien dit bij een stichting niet noodzakelijk is, zie ook punt 8 notulen vorige jaarvergadering.
 3. Notulen
  Jaarverslag secretaris moet staan: per januari 2013 i.p.v. 2011 (5e *).
  Bij punt 12 staat niks; had moeten staan: in de vergadering is het logo besproken en gestemd welke het zou worden
 4. Mededelingen
  Cees stelt de kandidaat voorzitter voor van Vereniging Kattenzorg: Roald Geerligs. Na aftreden van CH en verkiezing van dhr. Geerligs, zal hij CH’s plek ‘opvullen’ in het FKK.
  Sonja van Leeuwen (Gaus Academie) is gestopt met haar deelname aan de FKK met ingang van 2014.
 5. 5.     Jaarverslag secretaris 2013
  * De FKK is in 2013 1 keer bijeen geweest, nl op 27 mei tijdens de jaarvergadering. Dit vond plaatst voorafgaand aan de vergadering van de werkgroep katten van het PVH.
  * De vergadering vond plaats te Fauna Nova, Barneveld.
  * Er zijn geen verdere vergaderingen gepland aangezien de meeste deelnemers elkaar zien bij de PVH-vergaderingen en zo nodig e.e.a. besproken kan worden via e-mail. Ad hoc kan er voorafgaand aan een PVH-vergadering een FKK-vergadering worden afgesproken.
  * Bijna alle FKK-organisaties zijn vertegenwoordigd bij de werkgroep katten van het PVH.
  * Per 1 januari 2013 bestond de FKK uit 8 leden, hierin hebben geen mutaties plaatsgevonden gedurende het jaar.

 6. Jaarverslag penningmeester 2013
  Tijdens de vergadering leest MR het verslag voor; zie bijlage.
 7. Vaststellen contributie
  De contributie voor 2014 en 2015 is vastgesteld op 50 euro per deelnemende organisatie. CB en IS vragen het OP voor nog 1 bijdrage om enige ‘’buffer’’ op te bouwen. Streven is door aanbreng van nieuwe leden uiteindelijk voldoende inkomsten te generen om verdere sponsoring overbodig te maken.
 8. Begroting
  Is besproken en goedgekeurd, zie bijlage.
 9. Website
  ET: mist een praktische link naar het stuk ‘’scheiden doet leiden”.
  ET: op dit moment lijkt er niks wat we nog kunnen toevoegen; hierdoor zie je dat de FKK erg statisch is. Dus graag toevoegen wat we in 2013 bediscussieerd hebben. Actiepunt hierbij is dat CB de notulen van 2013 doorneemt en er een opsomming/samenvatting komt van hetgeen besproken is.
 10. Leden werven
  Mundikat heeft een lidmaatschap van de FKK nog steeds in overweging.
  MR vraagt of er nog andere opleidingen voor dierengedragsdeskundigen zijn met katten als focus, dit is op kattengebied waarschijnlijk niet het geval.
  ET vraagt of er organisaties zijn voor dierenartsen.
  ET heeft Frits Lamberts uiteindelijk niet meer benaderd, besloten is om dat ook niet meer te doen.
  Actiepunt voor MR en ET om een lijst op te stellen van opleidingen die evt. benaderd kunnen worden.
  Verder wordt er nagegaan of er nog gespecialiseerde dierenartsen zijn die we op persoonlijke titel kunnen vragen.
  ET vraagt Vedias.
 11. Brainstormen
  ET noemt het welzijn van katten bij fokkers; onderzoek naar welzijn bij katten in meerkathuishoudens zoals catteries. Nagaan wat de inzichten zijn in huisvesting bijvoorbeeld, zodat je handvaten kunt aanreiken wat wenselijk is.
  Uiteindelijk komt de vraagstelling naar voren: ‘onderzoek naar het welzijn van katten in catteries’.
 12. Rondvraag
  Geen punten.
 13. Volgende vergadering
  Voorjaar 2015 en op aanvraag eerder.
 14. Sluiting
  De vergadering wordt om 20:00 afgesloten.