2008-01-14 VERSLAG VOOR-VERGADERING M.B.T. VORMING VAN EEN KOEPEL

VERSLAG VOOR-VERGADERING M.B.T. VORMING VAN EEN KOEPEL

DATUM: 14 JANUARI 2008    PLAATS: BARNEVELD

AANWEZIG: Mevr. Brandt (OP/ NRKV), Mevr. Dam en Mevr. van Reenen (Felikat),

Mevr. Geurds en Mevr. Hartman (Mundikat), Dhr. v.d. Hoeven (Ver. Kattenzorg),

Dhr. Borgmeier (voorzitter PVH), Dhr. Gruys (voorzitter WG Katten),

en Karin Schipper (Secr. PVH)

AFGEMELD:  Dhr. Joosten (Mundikat), Mevr. Wiegman (St. Kattenbescherming),

Mevr. de Boer (FNK)

AFWEZIG: Mevr. Stolting (FWF)

1. Opening

Mevr. Brandt opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Naar aanleiding van het verslag vraagt Dhr. Borgmeier naar de intentieverklaring van de  Sophia-vereniging ?  Mevr. Schipper, van het secretariaat PVH, legt uit dat de Sophia-vereniging zich heeft terug getrokken uit de werkgroep(en) van het PVH wegens gebrek aan personeel en tijd.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Bespreking concept statuten
De concept-statuten worden per artikel doorgesproken. Iedereen kan reageren.
Ook de per mail aangeleverde opmerkingen  van Mevr.de Boer worden meegenomen.
Mevr. Brandt zal de opmerkingen van de leden ook nog bij de notaris neerleggen.

Art. 1 –

Art. 2 –

Art. 3 –

Art. 4.3 vergadering beslist om dit aan notaris voor te leggen

Art. 4.6 verwijderen

Art. 5.3 zin m.b.t. “aantoonbaar negatief “ verwijderen

Art. 6.2 accepteren

Art. 7.2  treden ( moet zijn treedt)

Art. 8.2  beperken of verwijderen (vergadering beslist dit voor te leggen aan notaris)

Art. 9  –

Art. 10 –

Art. 11 –

Art. 12 –

Art. 13 –

Art. 14.2 accepteren

Art. 15 –

Art. 16 –

Art. 17  accepteren

Art. 18  accepteren

Afgesproken wordt de gewijzigde statuten rond te mailen, de deelnemers krijgen één (1) week de tijd om te reageren per mail.

Na 14 dagen wordt een afspraak gemaakt met de notaris om de statuten te laten vaststellen. Het secretariaat PVH zal de wijzigingen in de concept-statuten doorvoeren.

De keuze voor een notaris zal in overleg met het PVH worden vastgesteld.

Dhr. Borgmeier informeert welke organisaties gaan deelnemen in de nieuwe koepel.

Dit zijn:

– Felikat

– FWF

– Mundikat

– Felikat

– FNK

– Vereniging Kattenzorg

– NRKV

– St. Kattenbescherming

Hij vraagt of het bestuur van het PVH met de andere organisaties in contact moet treden.
Hij vraagt dit in het kader van het beleid en de contacten naar de overheid. Het is belangrijk om zo veel mogelijk organisaties in de koepel te verenigen, dit om draagkracht te creëren.
Mevr. Brandt geeft aan dat als de koepel is opgestart er daarna kan worden overgegaan tot het benaderen van meer organisaties. Zij zal tevens een mailing doen uit gaan aan de andere organisaties binnen de werkgroep, voordat de statuten passeren bij de notaris.

Dhr. Borgmeier informeert of het PVH nog kan rekenen op het innen van de bedragen over het jaar 2007. De facturen zijn reeds verstuurd. Het bestuur heeft even gewacht met het ondernemen van actie i.v.m. het opstarten van de koepel.

Aangegeven wordt dat deze vraag niet alleen in deze vergadering aan de orde moet komen, maar ook in de aansluitende vergadering van de werkgroep.

Dhr. Gruys zal dit bij de volgende vergadering aan de orde brengen.

Als de gewijzigde concept-statuten door de organisaties/leden zijn geaccepteerd zal

Mevr. Brandt iedereen een  Akkoordverklaring en een Volmacht doen toekomen, waarna de afspraak met de notaris kan plaatsvinden.

Mevr. Brandt sluit de vergadering; 19.30 uur