2012-01-09 Verslag KattenKoepel vergadering

Verslag vergadering FKK maandag 9 januari 2012

Locatie: Fauna Nova te Barneveld

Aanwezig:               NRKV: Cathrienke Brandt, voorzitter FKK, lid RvT  PVH (CB)

Felikat: Irma Scheffer, secretaris FKK (verslag) (IS)

Ver. Kattenzorg Den Haag: Cees van der Hoeven (CH)

Tinley: Eline Teygeler (ET)

Gaus Academie: Sonja van Leeuwen (SL)

Stichting K.G.K.: Maggie Ruitenberg (MR)

(verlaat) FNK: Siska de Boer (SB)

Andries van der Baars, voorzitter werkgroep katten PVH  (toehoorder/verslag)

 1. Opening

Om 18:40 opent CB de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom

 1. Vaststellen agenda

Op de agenda wordt het punt “financiën” toegevoegd. Het punt zal worden behandeld onder punt 6 “Vaststellen contributie 2012”.

 1. Notulen 2-05-2011 

Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 2010 het volgende.

 • Pagina 1, mededelingen

Er is verwarring over de uitnodiging aan de WUR om deel te nemen aan de vergadering van de FKK. Wiens initiatief moet het zijn? Hierover wordt geen beslissing genomen.

 • Pagina 3, actiepunten

–       Actiepunt 1: Blijft permanent actiepunt.

–       Actiepunt 2: CB heeft slechte ervaringen met de vertegenwoordiger van de Sophia Stichting. Marcella Stolting is verbonden met de stichting. Er wordt besloten de stichting niet meer te benaderen.

–       Actiepunt 3: Vanuit de dierenbescherming bestaat (vooralsnog) geen interesse. Er wordt een nieuwe poging gewaagd door SL.

–       Actiepunt 4: Er is verwarring over de Stichting Dierbaar. Er wordt besloten het actiepunt te laten vervallen.

–       Actiepunt 5: Actie ligt bij Hanne Boom. Zij heeft aangegeven het te druk te hebben. Actiepunt blijft openstaan.

–       Actiepunt 6: Alles is geregeld.

–       Actiepunt 7 (zie ook agendapunt 7): Er is nog geen logo. Wegens drukte is dit verlaat. Het komt eraan.

–       Actiepunt 8: Blijft permanent actiepunt.

 1. Mededelingen:

De heer Doedee is volgens afspraken afgetreden als voorzitter van het PVH Bestuur. Zijn taak zal worden voortgezet door de heer Ton Ebben. De heer Ebben is geen onbekende van het PVH. Ton Ebben heeft altijd een actieve rol gespeeld in het PVH, in het bestuur als penningmeester, daarna is hij voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. Deze functie is door zijn opvolger, bij de NPO, George de Jongh, overgenomen.

Hij is na een actieve carrière in de postduivenwereld met pensioen gegaan en heeft de tijd om de rol van voorzitter op zich te nemen.

De heer Schmal, voorzitter werkgroep honden, heeft zich wegens drukke werkzaamheden en privé omstandigheden teruggetrokken uit het Bestuur. Er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden. De heer Schmal heeft toegezegd een aantal lopende zaken nog af te handelen.

 1. Registratie gedragstherapeuten

Er wordt gesproken om vanuit het PVH een objectieve registratie van gedragstherapeuten op te zetten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de organisatie bij de honden nog niet goed is geregeld.

De KGK heeft al een registratiesysteem, waarin therapeuten zijn opgenomen die “gecertificeerd” zijn.SL licht toe dat er initiatieven worden ontwikkeld dit ook voor honden te gaan regelen binnen de vereniging Alfa. Er zijn plannen de vereniging om te zetten naar een stichting. SL geeft aan dat zij voor wat betreft katten kiezen voor KGK.

Besloten wordt de KGK via de website van het PVH te promoten.

Er wordt gesproken over de voorwaarden waaraan gedragstherapeuten zouden moeten voldoen. Belangrijk is ervaringsdeskundigheid aan te tonen aan de hand van verklaringen van dierenartsen en door middel van steekproeven (zoals KGK doet).

Er wordt gesproken over al dan niet deelname aan Certipet (accreditering). Certipet richt zich met name op academici met een veterinaire achtergrond. Het gevoel bestaat dat de eisen van Certipet te hoog liggen en dat daardoor groepen therapeuten worden uitgesloten. Dit vraagpunt zal binnen het PVH verder worden onderzocht.

 1. Vaststellen contributie 2012

Er wordt gemeld dat er momenteel € 880,00 in kas is. De contributie voor het jaar wordt vastgesteld op € 50,00.

Er zal weer een bijdrage vanuit het OP worden gevraagd (actie bij CB en IS)

MR (penningmeester) wil eerst begroten, voordat de contributie wordt vastgesteld en de bijdrage aan het PVH wordt vastgesteld. Na een korte berekening wordt voorgesteld om een bedrag van € 500,00 te vragen.

Er moeten nog  twee rekeningen van het PVH aan de koepel worden gestuurd 2011 en 2012. Deze rekeningen zullen worden voldaan.

 1. Logo kattenkoepel

Er is nog geen logo. Wegens drukte is dit verlaat. Het komt eraan.

 1. Website

Er gaat worden nagedacht over een mogelijk “eigen deel” van de FKK onder de website van het PVH met een eigen domein naam.

Er zal eerst een onderzoek naar de kosten dienen plaats te vinden. CB zal hierover aan iedereen een mailtje sturen. Zij biedt tevens aan het onderdeel te bouwen.

 1. Leden werven

Dit blijft een actiepunt voor iedereen.

 1. Brainstormen

Er zal worden nagedacht over de wijze waarop de KGK via de website van het PVH kan worden gepromoot. Iedereen denkt na of er onderwerpen zijn die kunnen worden uitgediept door de werkgroep katten.

 1. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

12 Datum volgende vergadering

De jaarvergadering zal op 25 juni 2012 worden gehouden in het gebouw Fauna Nova te Barneveld. Aanvang 18.00 uur. Voor broodjes zal worden gezorgd.

Sluiting

De vergadering is om 20.15 uur beëindigd.

 

 

Acties:

Leden werven voor de FKK allen
Dierenbescherming contactpersoon SL
Overkoepelende organen asiels / pensions HB
Mirjam van Dalum benaderen voor Logo FKK CB
Promotie KGK via website PVH CB en SL
Vraag over deelname Certipet naar bestuur CB
Verzoek bijdrage OP CB en IS
Onderzoek implicaties FKK op PVH website CB
Projecten voor de werkgroep Katten creëren allen