2011-05-02 Verslag KattenKoepel vergadering

Verslag jaarvergadering FKK maandag 2 mei 2011

Locatie: restaurant “de Hebberd” te Barneveld

Aanwezig:               NRKV: Cathrienke Brandt, voorzitter FKK, lid RvT  PVH (CB)

Emmigje Hartman, ambtelijk secretaris FKK (EH)

Felikat: Irma Scheffer, secretaris FKK (verslag) (IS)

Ver. Kattenzorg Den Haag: Cees van der Hoeven (CH)

Tinley: Eline Teygeler (ET)

Gaus Academie: Sonja van Leeuwen (SL)

Stichting K.G.K.: Maggie Ruitenberg (MR)

FNK: Siska de Boer (SB)

Ver. Kattenzorg Den Haag: Lenny Bouman (LB)

Hanne Boom (toehoorder) (HB)

 1. Opening

Om 18:00 opent CB de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom

 1. Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd.

 1. Notulen 8-11-2010 

De notulen van de jaarvergadering van 2010 zijn gemaakt door Mette Dam en zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan Mette.

 1. Mededelingen:

Er zijn drie nieuwe leden aanwezig bij de vergadering, Eline Teygeler, Sonja van Leeuwen en Maggie Ruitenberg, die van harte welkom worden geheten door CB. Alle drie de leden komen uit de “gedragsspecialisatie”.

CB is nog verder op zoek naar meer leden, zo zou zij graag iemand uit de WUR bij de FKK hebben, zodat we gezamenlijk meer één standpunt uit kunnen dragen naar EL&I. De WUR wil echter onafhankelijk blijven. ET komt hierop met het voorstel hen te benaderen voor het PVH, waar iedereen mee akkoord gaat.

Vervolgens is gesproken over het benaderen van de Dierenbescherming en de Sofia-vereniging. SL zal iemand bij de dierenbescherming benaderen, en die doorverwijzen naar CB of CB zal vervolgens zelf contact opnemen voor verdere informatie.

Een andere overweging is of er een overkoepelend orgaan is voor de pensions/ de asielen, HB en CB zullen dit uitzoeken. Wel is er certificering door de Stichting Dierbaar, HB zal deze stichting benaderen, met eventueel vervolg door CB.

Dit agendapunt wordt afgesloten met het verzoek van CB aan iedereen om andere mogelijk kandidaten te overwegen.

 1. Jaarverslag secretaris

Aangezien IS pas later in 2010 secretaris is geworden, had zij geen echt jaarverslag voorbereid. Te melden valt dat Mette Dam in mei uit de FKK is gegaan aangezien zij reglementair was afgetreden uit het hoofdbestuur van Felikat. Haar plaats in de FKK is door IS ingenomen, die later dat jaar benoemd is tot secretaris. Verder heeft Mundikat haar deelname aan het PVH opgezegd en daarmee haar deelname aan de Koepel. EH geeft hierop aan dat dit nog niet echt definitief is.

Momenteel is er uitbreiding van de FKK aan de gang, dit gaat in fases. Tot deze datum is de FKK uitgebreid met de gedragstherapeuten en er wordt actief gezocht naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding

 1. Verslag lid RvT PVH Cathrienke Brandt

De Raad van Toezicht heeft een rustig jaar achter de rug. Bij de najaarsvergadering is door het bestuur verteld hoe zij de toekomst van het PVH zien. De penningmeester Judith Zwaan die in 2010 is aangetreden, is om privé redenen weggegaan. In haar plaats is mevrouw Annemieke de Kogel tot penningmeester van het PVH benoemd. Annemieke de Kogel heeft een ruime ervaring in de boekhouding/ administratie / belastingaangiftes. Verder heeft zij het CDB Kynologisch Gedragstherapeut diploma gehaald in 2007.

Het PVH heeft over 2009 en 2010 de subsidies binnen van E.L.& I.

Een aantal werkgroepen, waaronder de katten werkgroep zijn intensief bezig met reacties/ bedenkingen op rapporten van de WUR voor concept-AMvB’s Houden van Dieren en concept-AMvB’s Gezelschapsdieren (voorheen HKB).

 1. Jaarverslag penningmeester 2008-2009-2010

EH brengt bij dit agendapunt verslag uit aan de vergadering hoe het financiële verleden is van de FKK en hoe dit zich heeft ontwikkeld tot de huidige situatie.

Voorafgaand aan de vergadering hebben de deelnemers al een Financieel verslag ontvangen.

 1. Verslag kascommissie 2008-2009-2010

Er is tot de vergadering geen reactie geweest vanuit de kascommissie. De jaren 2008 en 2009 zijn uit het OP gekomen. De vergadering vraagt daarom CH ter plekke de controle uit te voeren over 2010. CH beantwoord aan dit verzoek en keurt de stukken goed. Hierop wordt aan EH décharge verleend.

 1. Benoeming kascommissie 2011

Tot de kascommissie 2011 worden benoemd: Gerrie Beijer (Neocat) en Emmigje Hartman (Mundikat).

 1. Vaststellen contributie 2011

EH legt uit dat de contributie afhankelijk is van de kosten en deze weer afhankelijk zijn van de wijze van bankieren waarvoor gekozen gaat worden. Na enig overleg wordt, dankzij een bijdrage van het OP (Overleg Platform) de contributie voor 2011 gesteld op €55,-

 1. In orde maken formulier K.v.K. nieuwe leden

EH maakt de formuleren in opzet in orde, waarna deze overgedragen worden aan CB om in te dienen bij de K.v.K.

 1. Aftreden / benoemen penningmeester

Emmigje Hartman zal na deze vergadering aftreden als penningmeester van de FKK. CB heeft Maggie Ruitenberg benaderd om deze functie te gaan bekleden. MR is hierop door de gehele vergadering gekozen tot de nieuwe penningmeester van de FKK.

 1. Begroting 2011

Deze is besproken onder agendapunt 10.

 1. Logo Kattenkoepel

Na enig overleg is er een idee ontstaan dat CB Mirjam van Dalum hiervoor gaat benaderen. Zij mag, als zij dit wil doen, naar eigen inzicht een logo ontwerpen.

 1. Leden werven

Dit is bij agendapunt 4 al besproken.

 1. Brainstorm

Voor de toekomst wil CB graag dat we aan de gang gaan met projecten en zij vraagt daarom om ideeën vanuit de FKK die in de WG Katten van het PVH verder uitgewerkt kunnen worden. Ieder lid van de FKK kan zijn/haar idee inbrengen, daarna zal worden gekeken of wij de werkgroep katten zullen vragen dit aan te gaan pakken. Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn, is het fijn dat er niet wordt gewacht op de volgende vergadering, maar direct wordt overlegd.

Sluiting

Gezien de drukte in “de Hebberd” is er voor gekozen na dit agendapunt de vergadering af te sluiten en de Rondvraag” niet meer in “de Hebberd” te behandelen, maar zo nodig voorafgaand aan de PVH vergadering te bespreken.

De vergadering is om 19:00 beëindigd.

            Datum volgende vergadering maandag 7 november 17.30 uur 2011.

 

Acties:

Leden werven voor de FKK allen
Sophia stichting contactpersoon SB daarna CB
Dierenbescherming contactpersoon SL daarna SB
Stichting Dierbaar CB
Overkoepelende organen asiels / pensions HB en CB
KvK inorde maken CB
Mirjam van Dalum benaderen voor Logo FKK CB
Projecten voor de werkgroep Katten creëren allen
Claudia Vinke voor de werkgroep vragen CB