2009-11-09 Verslag KattenKoepel vergadering

Vergadering Federatie Katten Koepel (FKK):

 

Datum: Maandag 9 november 2009 17:30-19:30
 
Locatie: Barneveld, restaurant ‘De Hebberd’
 
Aanwezig: NRKV: Cathrienke Brandt (CB) – Voorzitter FKK, lid RvT PVH; Emmigje Hartman (EH) – ambtelijk Penningmeester FKK; Felikat: Mette Dam (MD); Ver. Kattenzorg Den Haag: Cees van der Hoeven (CH).
 
Afwezig: FNK: Cori Verhoef (CV), afwezig met bericht.
Mundikat: Femke Geurds (FG), FWF: Marcellina Stolting (MS), afwezig zonder bericht.
 
Notulist: Mette Dam
 

 

Notulen Actie:
1 Opening:

 

Voorzitter CB opent de vergadering om 18:40 uur.
2 Vastellen Agenda:

 

  Geen wijzigingen

 

3 Notulen van 14-07-2008:

 

  Lijst aanwezigen: Dhr. Verhoeven wijzigen tot: Dhr. van der Hoeven, notulen 14-07-2008 zijn goedgekeurd.

 

4 Mutaties leden en bestuursleden van de Federatie Katten Koepel 2008-heden:

 

  Mutaties sinds de oprichting 4 augustus 2008:
– Eind September 2008: FKK secretaris Ysbrand Gjaltema (Felikat) wegens aftreden functie Felikat Hoofdbestuur.- Per 1 januari 2009: Opzegging lidmaatschap door Kattenbescherming Nederland, FKK bestuurslid Karin Wiegman.

 

5 Mette Dam, Felikat, benoeming als bestuurslid als vervanger van Ysbrand Gjaltema, Felikat – secretaris FKK:

 

  Conform art 7.3. bindend voordracht door Felikat ivm aftredend FKK bestuurslid/FKK secretaris sept 2008, Y. Gjaltema (Felikat)
– Akkoord, MD wordt welkom geheten

 

6 Is alles voldaan m.b.t. 2008?:

 

  Toelichting EH: FWF moet nog 177 euro betalen, St. Kattenbescherming moet nog 2 termijnbedragen betalen (kosten notaris i.v.m. statuten, koepelbijdrage PVH 2008)

 

EH

7 2009 – wie is lid per 1 jan 2009 /contributie 2009/nota´s naar de leden ivm koepelbijdrage PVH 2009:

 

  Per 1 jan 2009 telt de kattenkoepel 6 leden:
-NRKV, Mundikat, Felikat, FNK, Ver. Kattenzorg Den Haag, FWF.
-Koepelbijdrage 2009: 2500 euro. Facturen zijn per post verstuurd door EH medio oktober.  Door vier leden voldaan en de bedragen zijn door EH overgemaakt naar de PVH. FWF en FNK moeten nog de koepel bijdrage 2009 betalen.
MS, CV
8 Begroting 2010 – contributie incl.: koepelbijdrage 2010:  
  Zoals besproken op de PVH KW vergaderingen: De koepelbijdrage verlagen van 2500 tot 100 euro per lid. contributie 2010:  100 euro per koepellid te betalen. Tezamen met een klein bedrag tbv de FKK administratie EH
9 Brief z.s.m. naar bestuur PVH verlaging koepelbijdrage 2010?:  
  Akkoord. (CB  en EH hebben bijdrage 2010 per koepellid ad 100 euro reeds besproken met bestuur PVH zie notulen KW vergadering 7 november)
10 Kascommissie 2008 – 2009:  
   I.v.m. het financiele Jaarverslag 2008-2009 van de Federatie Katten koepel: CB  zal Hans Nolting (NRKV) vragen, CH zal de gegevens van een kas commissie lid van de                                                                                                                                                    Ver. Kattenzorg Den Haag doorgeven aan penningmeester EH CH, CB
11 Bankrekening openen op naam Federatie Katten Koepel:  
  Penningmeester EH opent bankrekening op naam van de Federatie Katten Koepel
(De bankrekening is inmiddels geopend: ING Bankrekening nr.: 4634699 te Houten)
12 Werving nieuwe koepelleden:  
  EH heeft een lijst van potentiële deelnemers  opgesteld en doorgestuurd naar de PVH zowel ten behoeve van nieuwe leden van de PVH KW als Federatie Katten koepel. In overleg met PVH KW voorzitter Evelien van der Waa wordt  tijdens de PVH KW vergadering 7 november afgesproken naar wie uitnodigingen worden gestuurd. EH
13 Info van C. Brandt: Lid Raad van Toezicht PVH, namens Federatie Katten Koepel:  
  Toelichting CB:
2 x aanwezig bij Raad van Toezicht vergaderingen, 3 x aanwezig bij PVH Bestuursvergaderingen. De besproken onderwerpen waren: plannen voor de toekomst en de financiële situatie van PVH verbeteren,CB wordt bedankt voor haar grote inzet bij de PVH.

 

14 Datum jaarvergadering 2010:  
  Conform de statuten art. 3 en 13.1 (jaarvergadering met jaarverslagen):
De Federatie Kattenkoepel jaarvergadering wordt vastgesteld op maandag 10 mei, 18:30, Restaurant ‘de Hebberd’. Vanaf 17:30 gezamenlijk eten (op eigen kosten)
De jaarvergadering vindt plaats voor de PVH KW vergadering 10 mei, 20 uur.
 
15 Communicatie bestuursleden/aangesloten organisaties:  
  De e-mailadressen, NAW+tel. bestuursleden opstellen, adreslijst tav contributiefacturen sturen aan de leden/de aangesloten kattenorganisaties) MD
16 Rondvraag:  
   
17 Datum volgende vergadering:  
  Jaarvergadering 10 mei  
18 Sluiting:  
  Voorzitter CB bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 19:35 uur.