2013-05-27 Verslag KattenKoepel vergadering

Jaarvergadering FKK

Maandag 27 mei 2013 te Fauna Nova, Barneveld 

Aanwezig:

NKRV:                             Cathrienke Brandt, voorzitter FKK, lid RvT PVH (CB)

Felikat:                           Irma Scheffer, secretaris (IS)

Felikat:                           Lia van Reenen

Stichting K.G.K.:            Maggie Ruitenberg (MR)

Tinley:                            Eline Teygeler (ET)

Gaus Academie:            Sonja van Leeuwen (SL)

Afwezig met bericht:

Ver. Kattenzorg:             Cees van der Hoeven

Kattenhotel Lorenzo:     Hanne Boom

FNK:                                  Siska de Boer

 1. Opening

18:04 is de vergadering geopend door CB

 1. Vaststellen agenda

Geen toevoegingen op de agenda

 1. Notulen 25-06-2012

Pag. 1 17:30 starten met de vergadering blijkt nog steeds niet haalbaar. Volgend jaar alsnog 18:00.

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 1. Jaarverslag secretaris 2012

* De federatie kattenkoepel is twee keer bijeen geweest in 2012, nl. op 9 januari een reguliere vergadering en op 25 juni de jaarvergadering. Beide vergaderingen vonden plaats voorafgaand aan de PVH vergadering van de werkgroep katten.
* De vergaderingen werden gehouden te Fauna Nova, Barneveld.
* Er was een derde vergadering gepland voor eind 2012, hetzij begin 2013, deze heeft niet plaatsgevonden. Er is wel overleg geweest middels e-mail, met name met betrekking tot het logo.
* Bijna alle FKK organisaties zijn ook vertegenwoordigd bij de werkgroep katten van het PVH.
* Per 1 januari 2011 bestond de FKK uit 8 leden; hierin hebben geen mutaties plaatsgevonden.
* Er was sprake van dat de FKK in 2012 financieel gesteund zou worden door het OP, net als in 2011, dit bleek echter niet noodzakelijk.

 1. Verslag lid RvT PVH Cathrienke Brandt

Er is geen schriftelijk verslag. Alleen bij problemen komt de Raad van Toezicht bijeen en dit is niet noodzakelijk geweest. Lia van Reenen neemt m.i.v. 28/05/2013 de taken van CB over. Hierdoor is het voor CB mogelijk weer officieel voorzitter van de werkgroep katten te worden.

 1. Jaarverslag penningmeester 2012

Zie bijlage.

 1. Verslag kascommissie 2012

Bij stichtingen blijkt een kascommissie niet noodzakelijk, die is daarom ook niet samengesteld en zal in de toekomt niet meer op de agenda voorkomen.

 1. Benoeming kascommissie 2013

Dit is gezien bovenstaande niet gedaan.

 1. Vaststellen contributie 2013

De contributie is vastgesteld op 55 euro per deelnemer.

 1. Begroting 2013

Zie bijlage.

 1. Logo KattenKoepel
 1. Website; wat er op?

Een eigen website lijkt gezien de mogelijke inhoud c.q. kosten niet zinvol. CB onderzoekt de mogelijkheid dit onder te brengen bij de provider van het PVH, wel met eigen domeinnaam van de FKK. De middels overleg via de mail goedgekeurde logo’s kunnen hierop worden geplaatst. Uiteindelijk blijkt een zwart logo op een witte achtergrond de voorkeur te hebben.

Er zijn ideeën besproken welke informatie op de website moet en wat het doel is van een dergelijke website. Ideeën: formuleren dat de FKK een soort ‘denk-tank’ is voor het ontwikkelen van welzijn voor katten op het gebied van gezondheid en gedrag waarbij we de ontwikkelingen in de gaten houden en nagaan hoe we die kunnen toepassen op het gebied van welzijn, gezondheid en gedrag en daarbij iets kunnen waarborgen c.q. verbeteren. Aangeven dat organisaties die hieraan een bijdrage kunnen leveren evt. daaraan deel kunnen/willen nemen. Hierbij is het belangrijk dat op de site goed komt te staan wat het voordeel is van een organisatie om lid van de FKK te worden, het belang is dat we ons door krachten te bundelen sterk kunnen maken. Op de site moet staan dat de FKK een zelfstandige koepel is met eigen statuten en we samenwerken met het PVH.

Samengevat:

Wie is de kattenkoepel

Wat doet de kattenkoepel

Wat heeft de kattenkoepel gedaan

Contactpagina

Link naar de PVH

Een eerste input zal worden gegeven aansluitend aan deze vergadering.

 1. Leden werven

CB is in overleg met Mundikat, de dierenbescherming wil op dit moment geen deel nemen. Evt. zouden organisaties die zich bezig houden met opvang, bescherming e.d. ook een optie kunnen zijn. In het verleden hebben dergelijke organisaties ook deel genomen maar die hebben zich in verloop van de tijd teruggetrokken omdat zij het nut van deelname niet meer inzagen. SL gaat na welke organisaties zij evt. nog kan benaderen. Een ander idee is veterinaire organisaties, bv dierenklinieken gespecialiseerd in katten. ET heeft Frits Lamberts hiervoor in gedachten, weet niet of hij voldoende tijd heeft. Als de website gereed is, zal ET hem benaderen. Evt. kan de NDG ook gevraagd worden, SL heeft contact met hen en zal dit bespreken als de website gereed is.

 

 1. Brainstorm

Geen toegevoegde punten die niet al zijn besproken.

 1. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

 1. Datum volgende vergadering maandag

Zodra er nieuwe mensen zijn wordt een vergaderdatum gepland. De huidige deelnemers zien elkaar bij de PVH-vergadering. Op 26 augustus en 2 december dit jaar staan PVH-vergaderingen gepland en ad hac kan voorafgaand een FKK-vergadering worden afgesproken.

 1. Sluiting

Om 19:15 sluit CB de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.