2012-06-25 Verslag KattenKoepel vergadering

Jaarvergadering FKK

Maandag 25 juni 2012 te Fauna Nova, Barneveld

Aanwezig:

NKRV:                             Cathrienke Brandt, voorzitter FKK, lid RvT PVH (CB)

Felikat:                           Irma Scheffer, secretaris (IS)

Stichting K.G.K.:            Maggie Ruitenberg (MR)

Ver. Kattenzorg:             Cees van der Hoeven (CH) en

Lenny Bouman

Kattenhotel Lorenzo:     Hanne Boom (HB)

 

Afwezig met bericht:

Tinley:                            Eline Teygeler

Gaus Academie:            Sonja van Leeuwen

FNK:                                Siska de Boer 

 1. Opening
  Om 1745 wordt de vergadering door CB geopend en heet zij iedereen welkom.

 2. Vaststellen agenda
  CB aanvulling ivm de tijd, 1730 is niet te doen, voorstel CB om weer terug te gaan naar 1800. Hier gaan de aanwezigen mee akkoord.

 3. Notulen 09-01-2012

Pag.2: HB:  vaststellen contributie, het is in de tekst niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Toegevoegd moet worden dat er een bijdrage van 500 wordt gevraagd ‘’aan het OP”.
pag.3: HB was niet bij de vergadering maar heeft wel een actiepunt gekregen, CB dat zou Andries met je opnemen. HB is genoemd omdat de andere aanwezige geen contacten hebben met asiels e.d. en HB wel. Hier is dus niks aan gedaan.
HB: verzoek voor de actiepuntenlijst om daar een nummer en data bij te zetten, wanneer ze op de lijst zijn gekomen en wat de evt. deadline is.
Op de actiepuntenlijst staat : Onderzoek implicaties… moet nog besproken worden in het PVH.
Met grote dank aan Andries zijn de notulen in orde bevonden.
Naar aanleiding va de actiepunten: Certipet heeft CB contact mee gehad en daar werd aangegeven dat ze niet wilden deelnemen.
Ledenwerven FKK blijft staan.  CB heeft de dierenbescherming benaderd, heeft daar contacten. Haar contact wil graag, maar zijn ‘baas’ wil niet. CB heeft Paula van de Wijngaard benaderd voor Mundikat, zij hadden eerder opgezegd omdat er niemand meer beschikbaar was om de vergaderingen bij te wonen. Tijdens dit gesprek was besproken dat Mundikat weer zou gaan deelnemen aan FKK en PVH, voor deze vergadering gaf zij echter aan niet te kunnen.
MR heeft een vraag over het laatste actiepunt, hierbij was niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoelt wordt. CB licht toe wat projecten zouden kunnen zijn, zo is bv de projectgroep internetverkoop ontstaan. Als iemand iets bedenkt wat niet goed gaat met katten, wat onderzocht moet worden, wat gepromoot moet worden o.i.d. kan je dat voorleggen aan het FKK en wordt besproken wat daarbij haalbaar is en opgezet kan worden, dit wordt dan door het FKK aan het bestuur van het PVH worden voorgelegd. MR noemt als optie het uitzoeken in hoeverre er vroeg gecastreerd wordt in Nederland, in België wordt nu overwogen de wet hiervoor aan te passen. CB noemt dat we dit door kunnen schuiven naar de werkgroep vergadering. HB vindt het een betere optie de bevindingen uit België af te wachten. MR wil graag weten wat onze mening is of we daar wel of niet voor zijn. CB vraagt om de info hierover door te mailen naar de deelnemers van het FKK/PVH, dit zal zij doen. CB beaamd dat het goed is om hierover een standpunt in te gaan nemen. Voor deze bespreking in de PVH-werkgroep zal MR worden uitgenodigd.

 1. Mededelingen
  geen

 2. Jaarverslag secretaris
  * De federatie kattenkoepel is één keer bijeen in 2011 geweest op 2 mei voorafgaand aan de PVH vergadering van de werkgroep katten. Dit was tevens de jaarvergadering van de FKK.
  * De vergadering werd gehouden in ‘De Hebberd’, gezien de drukte en daardoor de moeilijke verstaanbaarheid is gekozen om in de toekomst de vergaderingen op dezelfde locatie plaats te laten vinden als de PVH-vergaderingen.
  * Er was een tweede vergadering gepland voor 7 november, die is door omstandigheden verplaatst naar januari 2012.
  * Bijna alle FKK organisaties zijn ook vertegenwoordigd bij de werkgroep katten van het PVH.
  * Mutatie bestuurders – Emmige Hartman is na de jaarvergadering afgetreden als penningmeester van de FKK. Maggie Ruitenberg is door de gehele vergadering gekozen tot de nieuwe penningmeester van de FKK.
  * Per 1 januari 2011 bestond de FKK uit 5 leden.
  * Tijdens de jaarvergadering is het aantal leden uitgebreid tot 8: Federatie Nederlandse kattenverenigingen (FNK), ver Kattenzorg, Kattenhotel Lorenzo, Felikat, NRKV, Tinley, Gaus Academie en de Stichting K.G.K..
  * De FKK is in 2011 financieel gesteund door het OP, waardoor de contributie voor de leden laag gehouden kon worden.
 1. Verslag lid Rvt PVH Cathrienke Brandt
  Alles is in 2011 goed verlopen, de Rvt is niet bijeen geweest aangezien daar geen reden toe was.

 2. Jaarverslag penningmeester 2011
  Het jaarverslag is tijdens de vergadering rondgedeeld en zal bij deze notulen worden toegevoegd. MR vraagt of er behoefte is aan toelichting/ of er vragen zijn. Deze zijn er niet, het jaarverslag is goedgekeurd en de vergadering geeft decharge aan de penningmeester over het jaar 2011.
 3. Verslag kascommissie 2011
  Dit is er niet, de kascommissie is niet bijeen geweest. De vergadering verleent desalniettemin decharge aan de kascommissie.

 4. Benoeming kascommissie 2012
  CB vraagt zich af of het verplicht is een kascommissie te hebben, CB zal hiervoor iemand benaderen binnen haar achterban. De andere leden gaan na of er in hun achterban nog geschikte personen zijn.

 5.  Vaststellen contributie 2012
  Aangezien er voldoende reserve is, kan de contributie blijven staan op 55 euro per lid.

 6. Begroting 2012
  In 2012 zal het PVH ook 500 euro betaald moeten worden, de enige andere kosten die begroot zijn, zijn de bankkosten, de kamer van koophandel en een kleine post overige. Dit betekent in de praktijk dat dat met de vastgestelde contributie, dit kostendekkend moet zijn. De begroting is door de vergadering goedgekeurd.
 7. Logo Katten Koepel
  Er worden stemmen geteld en de voorbeelden worden besproken. Er wordt voorgesteld een andere vraag te stellen aan de tekenaar; meer natuurgetrouw en meer gestileerd, verder moet het een huiskat zijn en niet de illusie van een ras geven. We zien graag een springende kat met de kracht van de afzet in een koepelvorm- dus de voor- en achterpoten gelijk, de staart moet ook de boog hebben van een staart zoals die is bij een springende kat, dus een golvende lijn. CB neemt contact op met de tekenaar.

 8.  Website
  De website zal worden opgezet zodra het logo klaar is, tegen die tijd zal er nog overleg zijn wat er op moet, zo nodig via de mail.
 9. Leden werven
  MR: er is maar een beperkt aantal mensen die hiervoor benaderd zouden kunnen worden. Het blijkt moeilijk om geschikte mensen/ organisaties te vinden die je zou kunnen benaderen. CB: Dit blijft een continu aandachtspunt voor iedereen.
 10. Brainstorm
  Bij de diverse vergaderpunten heeft dit al plaatsgevonden.
 11. Rondvraag
  Geen vragen voor de rondvraag.
 12. Datum volgende vergadering
  Deze zal hetzij eind 2012, hetzij begin 2013 plaatsvinden, voorafgaand aan de PVH-werkgroep.
 13. Sluiting
  Om 19:30 sluit CB de vergadering en dankt de aanwezigen.

Acties:

Opzet maken nav de notulen en oude lijst, ook erbij zetten wat ik afgerond

Nummer – actie- door wie- start – deadline- status